GMT+7

cải cách hành chính

Kỷ cương hành chính là nền tảng
Cập nhật ngày 25/01/2018

Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, TP Hà Nội đã tạo được sự thay đổi tích cực trong tư duy, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, mang lại sự hài lòng cho tổ chức, công dân. Đây là nền tảng vững chắc để toàn thành phố bước vào thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018" với tinh thần, việc gì có thể làm được tốt hơn cho người dân thì cố gắng thực hiện.