GMT+7

khu vực phi kết cấu

Bàn về vị thế và cầu lao động giản đơn ở nước ta trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
Cập nhật ngày 01/11/2018

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định vị thế và cầu lao động giản đơn ở nước ta trong thời đại cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vị thế của lao động giản đơn trong một số ngành, lĩnh vực dịch vụ ngày càng được khẳng định về chất nhưng cầu loại hình lao động này nói chung ngày càng giảm mạnh tạo nên bức tranh lao động tự do, lao động trong khu vực phi kết cấu ngày càng lớn nếu chúng ta không có giải pháp đột phá và mang tầm chiến lược.