GMT+7

Sau đại học

Ai cần được đào tạo tiến sĩ?

Gần đây, dư luận dậy sóng với đề án chi 12.000 tỷ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ. Trước hết, cần phải làm rõ nhiệm vụ của các tiến sĩ và những người nghiên cứu khoa học.