GMT+7

Tạp chíThông báo mời viết bài diễn đàn khoa học

Khởi nghiệp, tạo việc làm mới và nâng cao thu nhập, năng suất lao động là những yêu cầu cấp bách của tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta. Từ những yêu cầu cấp thiết đó, Tạp chí Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội tổ chức Diễn đàn Khoa học với chủ đề “Việc làm, tiền lương và năng suất lao động ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.