GMT+7

Thủ tướng Chính phủ


Những quyết sách nổi bật về kinh tế - xã hội của Chính phủ trong tháng 6/2018
Cập nhật ngày 25/06/2018

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài; Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam; Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai; Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ trong tháng 6/2018.