GMT+7

Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kỷ luật đảng viên: Chứng cứ đến đâu, kết luận đến đấy, không suy diễn
Cập nhật ngày 07/04/2018

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) nêu rõ, khi xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, phải làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, động cơ, nguyên nhân của vi phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và căn cứ vào thái độ tự giác, tinh thần quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, vi phạm và khắc phục hậu quả đã gây ra, chứng cứ đến đâu kết luận đến đấy, không suy diễn.