GMT+7

Việc làm


Cầu lao động đến từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước

Nhận định này được đưa ra tại hội thảo khoa học quốc gia “Xu thế phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp Việt Nam” do Viện Công nhân và công đoàn (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) cùng Trung tâm Thông tin và dự báo kinh tế - xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và đầu tư) tổ chức tại Hà Nội ngày 14/9/2017.